ภาษา :     |  
  ตำแหน่งงานว่าง
        พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
                    คุณสมบัติพนักงาน • เพศชาย / หญิง
• อายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
• หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ
• ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน
• บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
                    รายได้ • ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
• ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายให้ตามที่กฎหมายกำหนด
        หัวหน้าชุด
                    คุณสมบัติพนักงาน • เพศชาย / หญิง
• อายุตั้งแต่ 30 - 45 ปี
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
• มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดในงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
• มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ
• ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน
• บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
                    รายได้                     • ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
• ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
• ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายให้ตามที่กฎหมายกำหนด
        เจ้าหน้าที่สายตรวจ
                    คุณสมบัติพนักงาน • เพศชาย / หญิง
• อายุตั้งแต่ 35 - 45 ปี
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• มีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
• มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ
• ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
• บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
                    รายได้ • ค่าจ้าง
• ค่าตำแหน่ง
• ค่าน้ำมันรถ
• ค่าโทรศัพท์
• ค่าสึ่กหรอ
    สวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้  ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณกิจ เงินกู้ยืม ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสารเสพติด และสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะมีต่อไป