ภาษา :     |  
  สวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้พนักงาน
       สวัสดิการที่จัดให้โดยเฉพาะ
        • ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
        • จัดให้มีเงินกู้ยืมฉุกเฉิน โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับพนักงานใหม่ เมื่อทำงานครบ 7 วัน
        • เมื่อเจ็บป่วยจำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็จัดกระเช้าดอกไม้หรือผลไม้ เข้าเยี่ยมการป่วยนั้น
     สวัสดิการเกี่ยวกับประกันสังคมตามกฎหมาย
     สวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนทดแทนตามกฎหมาย
     สวัสดิการเงินรางวัลพิเศษ
     สวัสดิการรางวัลชมเชย
     สวัสดิการการฝึกอบรมพิเศษ
     สวัสดิการวันหยุด
        • วันหยุดต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาป่วย วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมาย และการลากิจ      บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานไปทดแทน
     การปรับค่าจ้างประจำปี
        สวัสดิการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต