ภาษา :     |  
  การฝึกอบรม
       • จัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     • จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงาน/การบริการลูกค้าของ ผู้ว่าจ้าง
     • จัดฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน เพื่อชี้แจง ทบทวนระเบียบวินัยและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน
     • จัดฝึกอบรมประจำปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
     • จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับพนักงานทุกคน