ภาษา :     |  
  ประวัติ บริษัทฯ และความเป็นมา
       บริษัท เอส คิว ทเว็นตี้ โฟร์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ของคน ไทยทั้งหมดก่อตั้งขึ้นจากคณะ
ผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ ในด้านบริหารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความปลอดภัย โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น และ ความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัย
ให้ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร เพื่อ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ
     อนึ่ง บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยเป็น เวลากว่า 20 ปี
โดยเล็งเห็นงานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวัน
จะมีปัญหาทั้งในด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้
เกิดการแข่งขันกันมาก ในปัจจุบัน
     ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้บริการ ทีมงานและคณะผู้บริหารมืออาชีพจึงเห็นสมควร
ให้มี การจัดตั้งการบริหารจัดการธุรกิจการรักษาความปลอดภัยยุคใหม่เพื่อตอบสนอง รองรับปัญหา
และรับใช้บริการดังกล่าวให้ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันต่อไป