ภาษา :     |  
  นโยบายบริษัทฯ
       1. ต้องยกระดับมาตรฐาน งานรักษาความปลอดภัยให้มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด โดย เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ จากสังคมและผู้ใช้บริการ
     2. เสริมสร้าง งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น พึงพอใจเมื่อใช้บริการและคุ้มค่าต่อการลงทุน
     3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพตลอดเวลา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี
     4. รักษา ส่งเสริม สนับสนุน บุคลาการที่มีคุณภาพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติในสังคม
     5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความสงบเรียบร้อยใน สังคมและความมั่นคงแห่งชาติ