ภาษา :     |  
  วิสัยทัศน์
       มุ่งมั่น พัฒนางานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานสูง ด้วยคุณภาพของผลงาน และการบริการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการตลอดเวลา
  พันธกิจ
       • SQ 24 มีหน้าที่ในอันดับแรกสุด คือการคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย ให่แก่ผู้ใช้บริการ เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมสภาวะความปลอดภัยในสถานที่ของผู้ใช้บริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพที่ชำนาญการ ซื่อสัตย์ ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
     • SQ 24 ขอมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ อย่างเกิดประสิทธิผลและรับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง
     • SQ 24 มีทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ทุกระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือสถานที่ของผู้ใช้บริการ
     • SQ 24 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ในการปรับปรุงพัฒนา งานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     • SQ 24 ค้นคว้า หาความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความทันยุคสมัยของเทคโนโลยี งานรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ
     • SQ 24 เสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจที่ดีกับพนักงานโดยใช้แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้านความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค
     • SQ 24 ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงความสามารถและประสบการณ์
     • SQ 24 ยังสนับสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมสังคม และหน่วยงานของรัฐ